13 Kasım 2010 Cumartesi

Rekabet Kurumu Rekabet Uzman Yardimcisi Alimi

12 Rekabet Uzman Yardımcısı alınacak. Rekabet Uzman Yardımcılığı kadrosu için (KPSS P5) 90 ve üzerinde puan, Rekabet Uzman Yardımcılığı (Hukukçu) kadrosu için başvuracak adayların ise (KPSS P5) 80 ve üzerinde puan almış olması gerekmektedir.

REKABET KURUMU REKABET UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI
Rekabet Kurumu'nda çalıştırılmak üzere, Rekabet Kurumu Meslek Personeli Seçme, Yetiştirme ve Yükseltme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılacak ve;
1) 7 adet Rekabet Uzman Yardımcılığı kadrosu için; En az dört yıllık öğrenim veren yüksek öğretim kurumlarının iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya işletme mühendisliği ya da endüstri mühendisliği bölümlerinden, yahut bunlara denkliği kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından,
2) 5 adet Rekabet Uzman Yardımcılığı (Hukukçu) kadrosu için; Hukuk Fakültesinden yahut bunlara denkliği kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından, mezun olanların katılabileceği giriş sınavı sonucunda, Rekabet Uzman Yardımcıları alınacaktır.


SINAVA KATILMA KOŞULLARI
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,
2) 4054 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan ve yukarıda belirtilen yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak ya da en geç sözlü sınav tarihinde mezun olabilecek durumda olmak,
3) 01 Ocak 2010 tarihi itibariyle otuz yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1980 ve daha sonra doğanlar sınava katılabilir)
4) ÖSYM tarafından 2009 ve 2010 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda Rekabet Uzman Yardımcılığı kadrosu için (KPSS P5) 90 ve üzerinde puan, Rekabet Uzman Yardımcılığı (Hukukçu) kadrosu için başvuracak adayların ise (KPSS P5) 80 ve üzerinde puan almış olmak, (Giriş sınavına çağrılacak adayların sayısı atama yapılacak kadro sayısının yirmi katından fazla olamayacağından, Rekabet Uzman Yardımcılığı (Hukukçu) kadrosu için başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 100 kişi, diğer branşlarda ise 140 kişi içinde bulunmaları gerekmektedir.)
5) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak yahut askerlikle ilişkisi bulunmamak,
6) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
SINAVLAR
Kurumumuzca yapılacak giriş sınavı yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamada yapılır.
1- Yazılı Sınav: Bu sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri Kurum internet sitesinde ilan edilecek ve sınava giriş belgeleri adayların adreslerine gönderilecektir. Sınav 28 Kasım 2010 pazar günü saat 09.30'da başlamak üzere Bilkent Üniversitesinde yapılacaktır. Sınav Konuları: Alan bilgisi (iktisat, işletme, Hukuk) ve yabancı dil bilgisi sorularından oluşur ve aşağıdaki konuları kapsar:
- İKTİSAT: Mikro İktisat, Makro iktisat, Sanayi iktisadı,
- İŞLETME: işletme iktisadı, işletme Yönetimi ve Politikaları, Finansman, Pazarlama
- HUKUK: Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, idare Hukuku ve idari Yargılama Hukuku, Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku,
- YABANCI DİL: ingilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden biri. (%40 okuma anlama ,%20 kelime bilgisi, %20 gramer ve %20 tercümeden oluşur)
Sınavın değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılabilmek için alan bilgisi ve yabancı dil sınavlarının her birinden en az 65 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekir.
2- Sözlü Sınav: Sınav komisyonu tarafından önceden tespit edilen kriterlere göre üyelerce her adaya 100 tam puan üzerinden ayrı ayrı puan verilir ve verilen puanların basit aritmetik ortalaması alınarak adayın sözlü sınav puanı belirlenir. Sözlü sınavda 70 puan ve üzerinde not alan adaylar başarılı olmuş sayılır.
Yazılı sınavın ağırlığı %70, sözlü sınavın ağırlığı %30 olup, yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olan adayların her sınav aşamasında elde ettikleri puanların ağırlıklı ortalaması alınmak suretiyle giriş sınavı başarı puanı tespit edilir.
Sınavlarda başarılı olan adaylardan sonuç başarı sıralamasına göre 12 kişiye kadar Rekabet Uzman Yardımcısı atanacak olup, bunun 5'i hukukçu, 7'si ise diğer dallardan alınacaktır.
SINAV BAŞVURU BELGELERİ
2 Adet vesikalık fotoğraf,
Nüfus cüzdanının aslı veya Kurumumuz tarafından onaylanacak sureti,
Mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumumuz tarafından onaylanacak sureti,
KPSS sonuç belgesinin aslı veya Kurumumuz tarafından onaylanacak sureti,
Başvuru formu.(Rekabet Kurumunun Ankara merkezinden veya www.rekabet.gov.tr internet adresinden temin edilebilir.)
BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ
Sınava katılabilmek için Başvuru Formu ve istenen belgeler en geç 22.11.2010 tarihi mesai sonuna kadar ulaşacak şekilde Kurumun Ankara'daki merkezine şahsen veya posta yoluyla teslim edilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
ADRES:
Rekabet Kurumu Başkanlığı Bilkent Plaza B 3 Blok 06800 Bilkent/ANKARA
TELEFON :
(0 312)29142 12-13-15-16

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorum yazmadan önce:
-Size hitap edebilmeleri için isim ya da rumuz belirtiniz.
-Kişisel sorularınızda okumakta olduğunuz ya da bitirdiğiniz okul/bölüm bilgilerini belirtiniz.
-Kişisel sorularınıza verilecek yanıtlar gecikebilir.
-Lütfen açık bir dille küçük harfle yazınız ve KPSS'yle ilgili yorum bırakınız.
-Yukarıdaki şartlara uygun olan yorumunuz incelendikten sonra yayınlanacaktır.