13 Kasım 2010 Cumartesi

Orman Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Sınavı


Orman Genel Müdürlüğü, 15 adet Müfettiş Yardımcısı kadroları için yazılı ve sözlü sınav yapacaktır. Sınav ilanının yapıldığı tarihten itibaren en geç 25.KASIM. 2010 günü mesai saati bitimine (saat 18:00) kadar başvuru yapılmalıdır.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV İLANI
Genel Müdürlüğümüz Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere boş bulunan 8. Derece 15 adet Müfettiş Yardımcısı kadroları için yazılı ve sözlü sınavla Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.Alınacak Müfettiş Yardımcılarının meslek grupları itibariyle dağılımı aşağıdaki şekildedir.
I.Grup: Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü mezunlarından, 10 adet
2.Grup: Hukuk Fakültesi mezunlarından, 2 adet
3.Grup: Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarından, 3 adet
1-SINAVA KATILMA ŞARTLARI


a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesinde yazılı niteliklere sahip olmak,
b) 01 Ocak 2010 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1980 ve daha sonra doğanlar sınava girebileceklerdir. Askerliğini yapmış olanlar için bu tarih 01.01.1978 dir.)
c) Askerliğini yapmış ya da erteletmiş olmak veya askerlikle ilişkisi olmamak, (erkek adaylar için)
d) Sicil, tutum ve davranışları yönünden Müfettişliğe engel bir durumu olmamak,
e) Sağlıkla ilgili görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmamak,
f) En az dört yıllık lisans eğitimi veren Orman, Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri veya bunlara denkliği yetkili Makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurt dışındaki fakülte veya yüksek okullardan birini bitirmiş olmak,
g) ÖSYM tarafından 27-28 Haziran 2009 ve 10-11- Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre;
Orman Fakültesini bitirmiş adaylar için KPSSP3, Hukuk Fakültesini bitirmiş adaylar için KPSSP 62, Siyasal Bilgiler, iktisat, İşletme, iktisadi ve idari Bilimler Fakültelerini bitirmiş adaylar için KPSSP 57 puan türünden 80 ve daha yüksek puanı olan adaylar arasında yapılacak başvurularda; puan sıralamasına göre en yüksek puanı almış Orman Fakültesini bitirmiş adayların ilk 200, Hukuk Fakültesini bitirmiş adayların ilk 40, Siyasal Bilgiler, İktisat, işletme ve iktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerini bitirmiş adayların ilk 60' inin içerisinde bulunmak, (Her üç grup da son sıradaki adaylar ile aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilirler.)
2-BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER
Sınava girmek isteyen adayların,www.ogm.gov.tr internet adresinden veya Orman Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Gazi Tesisleri 2 Nolu Bina Gazi-ANKARA adresinden temin edecekleri Aday Başvuru Formunu doldurduktan sonra,bu forma;
a) Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya Kurumca onaylanmış örneği,
b) iki adet yeni çekilmiş 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğraf,
c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya Kurumca onaylanmış örneği,
d) Orman Genel Müdürlüğü Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğünün TC Ziraat Bankası A.O.Ç. Şubesi nezdindeki 6288169-5001 numaralı hesabına sınava katılım payı olarak 50.-TL. yatırıldığına dair banka dekontunun aslını da ekleyerek başvurularını, sınav ilanının yapıldığı tarihten itibaren en geç 25.KASIM. 2010 günü mesai saati bitimine (saat 18:00) kadar yukarıda yazılı adrese şahsen yada en geç belirtilen tarihte Teftiş Kurulu Başkanlığının eline geçecek şekilde Posta ile yapabileceklerdir.Bu tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Eksik belge ve bilgilerle yapılan başvurular işleme konulmayacaktır.
Başvuruları kabul edildiği halde sınava girmeyenler ile şartları uymadığı halde başvuru yapanlar veya eksik belge ve bilgilerle başvuru yapanlardan alınan sınav katkı payları iade edilmeyecektir. Sınava girmeye hak kazanamayan diğer adayların sınav katkı payları ise talepleri halinde kendilerine iade edilecektir.
Adaylardan istenilen belgelerin asıllarının ibraz edilmesi halinde, fotokopileri Kurum yetkililerince tasdik edilecek ve belgelerin asılları adaylara iade edilecektir. (Posta yolu ile başvuru yapacak adaylar ise, istenilen belgelerin noter onaylı suretlerini gönderebilirler ya da asıllarını göndermeleri durumunda fotokopileri Kurum yetkililerince tasdik edildikten sonra asılları kendilerine iade edilecektir.)
Yazılı sınavda başarı gösteren adaylardan sözlü sınava girmeden önce aşağıdaki belgeler istenir.
a- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir sağlık probleminin olmadığına dair yazılı beyanı,
b- Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmadığına dair yazılı beyanı,
c- 4,5x6 cm boyutlarında yeni çekilmiş 6 adet fotoğraf
d- Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanı
e- Yazılı Özgeçmiş,
f- T.C.Kimlik Numarası beyanı,
3-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI
Başvuruda bulunan adaylar arasından puan sırası en yüksek olanlardan başlamak üzere her grup için belirlenen Müfettiş Yardımcısı kadro sayısının 20 (Yirmi) katı aday yazılı sınava çağrılacaktır. (Eşit puan almaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu puana sahip adayların tümü sınava çağrılacaktır.)
Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar Kurumun www.ogm.gov.tr internet adresinde ilan olunacak ve bu adayların "Sınav Giriş Belgesi" aday başvuru formunda belirttikleri adreslerine iadeli taahhütlü olarak gönderilecektir.
4-YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ
Yazılı sınav; 11.12.2010 tarihinde Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Dö-gol caddesi İncitaşı sokak No:4 (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kampusü)Beşevler-ANKARA adresinde iki oturumda gerçekleştirilecek olup adayların Alan bilgisi sınavı 10:00-12:00 saatleri arasında.Genel Kül-tür-Genel Yetenek,Yabancı Dil ve Kompozisyon sınavları ise 14:00-15:30 saatleri] arasında yapılacaktır. Adaylar, Sınav Giriş Belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı, Sürücü belgesi) kontrol edildikten sonra sınava alınacaktır. Adaylar istendiğinde bu belgeleri sınav görevlilerine ibraz etmekle yükümlüdür
5-SINAV ŞEKLİ VE KONULARI
Giriş sınavı yazılı ve sözlü sınav aşamalarından oluşur. Yazılı sınav konuları:
I.Grup: Orman Fakültesi Mezunu Adaylar için;
a Amenajman, Harita ve Fotogrametri,
b- Ormancılık Politikası ve Orman Ekonomisi,
c- Silvikültür ve Ağaçlandırma,
d- Orman Koruma, İnşaat ve Transport,
e- Genel Kültür-Genel Yetenek,
f- Yabancı Dil,
g- Kompozisyon,
2.Grup: Hukuk Fakültesi Mezunu Adaylar için;
a- Ceza hukuku,
b- Medeni ve Borçlar Hukuku,
c- Ticaret ve icra İflas Hukuku,
d- Anayasa ve idare Hukuku,
e- Genel Kültür-Genel Yetenek,
f- Yabancı Dil,
g- Kompozisyon,
3.Grup: Siyasal Bilgilerjşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunu Adaylar için;
a- Maliye (Maliye Politikası, Kamu Bütçesi),
b- Ekonomi (Mikro Ekonomi, Makro Ekonomi),
c- işletme (Genel İşletme, işletme Yönetimi, işletme Finansmanı)
d- Muhasebe(Finansal Analiz, Genel Muhasebe),
e- Genel Kültür-Genel Yetenek,
f- Yabancı Dil,
g- Kompozisyon,
Yazılı sınav;Alan Bilgisi, Genel Kültür-Genel Yetenek ve Yabancı Dil (İngilizce, Almanca, Fransızca) konularında test usulü, kompozisyon konusunda ise klasik usulde yapılacaktır.
Genel Kültür-Genel Yetenek, Yabancı Dil ve Kompozisyon sınav soruları tüm gruplar için ortak olacaktır.
Yazılı sınavda başarı gösteren adaylar daha sonra belirtilecek yer ve tarihte sözlü sınava tabi tutulacakır.Sözlü sınavda adayların yazılı sınav konuları ve genel kültür konularındaki bilgilerinin yanında; zeka, muhakeme, ifade ve konuşma yetenekleri de değerlendirilecektir.Bu aşamada adayın Kompozisyon yazılı sınavında aldığı puan sözlü sınav notunun hesaplanmasında dikkate alınacaktır.
6- SINAVIN SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
a- Yazılı sınavı kazanabilmek için her üç gruptaki adayların sınav konularının her birinden en az altmış puan almaları ve toplam puan ortalamasının en az 65 olması şarttır. Ancak;Yabancı Dil ve Kompozisyon sınavında alınan puanlar yazılı sınav puanının hesaplanmasında dikkate alınmaz.
b- Sözlü sınava girecek olanların listesi sözlü sınavın yapılacağı yer, tarih ve saat belirtilmek suretiyle Teftiş Kurulu Başkanlığında ve www.ogm.gov.tr. İnternet adresinde ilan edilecek ayrıca adaylara yazıyla bildirilecektir.
c- Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınav kurulu üyelerinin her birinin 100 tam puan üzerinden verdiği notlar ortalamasının 65 ten az olmaması gerekmektedir.
d- Müfettiş Yardımcılığı giriş sınav notu, yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalaması alınarak tespit edilir.
e- Sınavda başarı gösterenlerin sayısı her gurup için belirlenen kadro sayısından fazla olursa.giriş sınav notu yüksek olanlar tercih edilir. Giriş sınav notunun eşitliği halinde yabancı dil notu yüksek olan aday öncelik kazanır.Bunlarında eşitliği halinde kura çekilir.Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.
f-Yazılı ve Sözlü Sınav sonucunda kesinlik kazanan sınav sonuçları Kurumun www.ogm.gov.tr internet adresinde yayınlanır ve ayrıca, kazanan adayların başvuru formunda belirttikleri adreslerine taahhütlü olarak gönderilir. Kazanan adaylar tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Teftiş Kurulu Başkanlığına müracaat ederler ve atamaları yapılır.Belirtilen sürede müracaat etmedikleri takdirde haklarını kaybederler ve bu adaylar için sınav sonucu kazanılmış hak teşkil etmez. Kazanamayan adaylara ise herhangi bir tebligat yapılmaz.
g- Atama yapılacak boş kadro sayısı kadar yedek liste ilan edilir. Sınavı kazandığı halde süresi içerisinde müracaat etmeyen asil adayların yerine yedek listede yer alan adayların başarı sırasına göre atamaları yapılır.
h- Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına itirazlar sınav sonuçlarının ilanı gününden başlamak üzere 5 gün içinde gerekçesi belirtilmek suretiyle yapılır. İtiraz merci Teftiş Kurulu Başkanlığıdır.
ı- Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında TCK.nın ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda oulunulur.
İlanen duyurulur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorum yazmadan önce:
-Size hitap edebilmeleri için isim ya da rumuz belirtiniz.
-Kişisel sorularınızda okumakta olduğunuz ya da bitirdiğiniz okul/bölüm bilgilerini belirtiniz.
-Kişisel sorularınıza verilecek yanıtlar gecikebilir.
-Lütfen açık bir dille küçük harfle yazınız ve KPSS'yle ilgili yorum bırakınız.
-Yukarıdaki şartlara uygun olan yorumunuz incelendikten sonra yayınlanacaktır.