28 Mayıs 2010 Cuma

SGK SÖZLEŞMELİ BÜRO PERSONELİ ALIMI

Son başvuru tarihi: 31/05/2010

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN
657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİNE
GÖRE SÖZLEŞMELİ BÜRO PERSONELİ ALIM İLANI
1- GENEL AÇIKLAMALAR
Kurumumuz taşra teşkilatına bağlı 18 adet Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ile İl Müdürlüklerine
bağlı Merkez Müdürlüklerinde (il/ilçe), 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi gereğince 06/06/1978
tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre sözleşmeli personel olarak istihdam
edilmek üzere; Kurumumuz internet sitesinden (www.sgk.gov.tr) başvuru yapılmak suretiyle 2008
yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu KPSSP3 puan türü esas alınarak esas alınarak
toplam 267 adet Sözleşmeli Büro Personeli alınacaktır.

2- GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
2.1- Talepte bulunacak adayların;
a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmaları,
b) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları,
c) 01/01/2010 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları,
gerekmektedir.
2.2- Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise
Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
2.3- 2008 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.
2.4- Üniversitelerin Aktüarya/Aktüerya, Aktüerya Bilimleri, Bankacılık, Bankacılık Finans,
Bankacılık ve Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Sigortacılık, Bankacılık ve Finans,
Bankacılık ve Finansman, Hukuk, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Uluslararası İlişkiler,
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel ve
Uluslararası İlişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
İlişkileri, Ekonometri, Ekonomi, İktisat, İşletme, İşletmecilik, İşletme-Ekonomi, İşletme-İktisat, İş
İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Maliye, Maliye-Muhasebe, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri,
Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim/Muhasebe ve Finans Yönetimi, Kamu
Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Büro Yönetimi ve Sekreterlik lisans
programlarından mezun olmak.
2.5- Başvuruların internetle Kurumumuza gönderildiği son gün itibarıyla ilgili lisans programından
mezun olmak. (Başvuruların internetle Kurumumuza gönderilmesinin son günü itibarıyla mezun
durumda bulunmayan adayların yerleştirilmeleri yapılmış olsa dahi atamaları yapılmayacaktır.)
2.6- Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir hali bulunmamak.
3- BAŞVURU İŞLEMLERİ

3.1- Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adaylar gazete ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
başvurularını internet yoluyla Kurumumuza göndereceklerdir. Sadece internetten yapılan başvurular
geçerli olup, Kurumumuza elden veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
3.2- Adaylar, Kurumumuz internet adresinde (www.sgk.gov.tr) bulunan “Sosyal Güvenlik
Kurumu Sözleşmeli Personel Alımı Giriş Formu” ( http://internetd1.sgk.gov.tr/iksozalim )
alanına erişerek buradaki ilgili alana T.C. Kimlik numaralarını girecekler ve “Sorgula” butonunu
Tıklayarak karşılarına çıkan ekrandaki istenilen bilgileri dolduracaklar ve “Kaydet” butonunu
tıklayarak bilgileri kaydedeceklerdir. Bu aşamada değiştirilmek istenen bilgi varsa geri dönülüp
düzeltme yapılabilecektir. Bilgilerin doğruluğundan emin olunduktan sonra “Kaydet” butonuna
tıklayarak başvuru işlemi tamamlanacaktır.
3.3- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin yerleştirilmeleri geçersiz sayılarak
Atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hiç bir hak talep
edemeyecekler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet
Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
3.4- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre
Sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket
etmesi nedeniyle herhangi bir Kurumca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içerisinde
06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç
sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl süreyle Kurumumuzun
sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilmeleri mümkün değildir.
3.5- Halen Kurumumuzda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi statüsünde sözleşmeli Büro Personeli
olarak çalışan personelin başvuruları kabul edilmeyecektir.
4- BOŞ POZİSYONLAR VE YERLERİ
Alınacak 267 adet Sözleşmeli Büro Personelinin illere göre dağılımı aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir.
İli
Boş
Pozisyon
Sayısı İli
Boş Pozisyon
Sayısı İli
Boş Pozisyon
Sayısı
Adana 1 Gaziantep 9 Kütahya 2
Antalya 11 İstanbul 138 Manisa 11
Balıkesir 15 Karaman 5 Muğla 7
Bursa 25 Kayseri 2 Samsun 4
Çanakkale 3 Kocaeli 4 Uşak 6
Çorum 1 Konya 18 Yozgat 5
5- YERLEŞTİRME İŞLEMİ
5.1- Yukarıda belirtilen şartları taşıyan ve belirtilen süre içerisinde başvuru yapan adayların
başvuruları veri tabanına kaydedilecektir. Başvuru süresinin bitimini müteakip başvuran adaylar
2008 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türü esas alınmak suretiyle en yüksek
puandan başlamak üzere sıralanacaktır. Yapılacak puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon
sayısı (267) içerisinde yer alan adayları gösterir liste, adayların atanmak üzere ibraz edecekleri
belgeler ve belgelerin son teslim tarihi ile atanmak üzere belgelerini ibraz edenlerden atanmalarına
engel teşkil edecek bir durumu bulunmayanlar için yapılacak tercih işlemleri için Kurumumuza
davet edilecekleri tarih, yer ve saat ile ilan edilen pozisyon sayısı içerisinde yer almamaları
nedeniyle yerleştirilemeyenlerden ilk 267 kişiyi gösterir yedek listesi Kurum internet sitesinde
(http://www.sgk.gov.tr/) ilan edilecektir. Adaylara bununla ilgili ayrıca yazılı bir tebligat
gönderilmeyecektir.
5.2- Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce
mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
6- TERCİH VE ADAYLARIN ATAMA İŞLEMİ
6.1- İlan edilen pozisyon sayısı içerisinde yer alan adaylar tercih ve atama işlemleri için Ziyabey
Caddesi No:6 Balgat/ANKARA adresinde bulunan Kurumumuz İnsan Kaynakları Daire
Başkanlığına davet edilecektir. Tercih işlemleri için davet edilen adayların yanlarında nüfus
cüzdanlarını veya fotoğraflı kimlik kartlarını (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.) bulundurmaları
gerekmektedir. Tercih işlemlerinin yapılacağı tarihte belirtilen adreste bulunmayan adaylar tercih
yapma hakkını kaybedecektir. Tercih işlemlerine Ankara dışından katılacaklara yapacakları
seyahatle ilgili Kurumumuzca herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
6.2- KPSSP3 puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sırasıyla tercihler alınacak, her
adayın yaptığı il tercihine göre o ilin boş pozisyon sayısı azalacağından diğer adaylar kalan boş
pozisyonları tercih edecek olup, son adaya kadar tercih işlemi bu şekilde devam edecektir.
6.3- Tercih işlemleri sonucu yerleştirilenlerle sözleşme imzalanarak göreve başlayış tebligatı ve
sözleşmelerinin bir örneği elden teslim edilecek ve adayların atama işlemleri tamamlanacaktır.
6.4- Tercih yapma işlemi için Kurumumuza davet edildiği halde gelmeyen yada tercih yapmayan
adaylar nedeniyle boş pozisyon kalması halinde, ilan edilen pozisyon sayısı içerisinde yer
almamaları nedeniyle yerleştirilemeyenlerden ilk 267 kişiyi gösterir yedek listesinden sırasıyla
tercihler alınarak göreve başlatma işlemleri yapılacaktır.
7- ATAMA ESNASINDA İSTENİLECEK BELGELER
Atanma esnasında adaylardan istenecek belgeler şunlardır:
1- Dilekçe örneği.
2- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli ya da okul onaylı örneği.(aslı
gösterilmek suretiyle Kurumumuzca tasdikli örneği kabul edilir)
3- KPSS sonuç belgesinin aslı veya internet çıktısı.
4- Erkekler için; muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf
askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olduğuna
dair yazılı beyanı.
5- Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal veya sosyal
yetenekleri bakımından özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranının % 40 ve
üzerinde özürlü olmadığına dair yazılı beyanı.
6- Son altı ay içerisinde cepheden çekilmiş 2 adet vesikalık renkli fotoğraf.
7- Tanıtma formu.
8- Mal bildirim formu.
9- Adres fişi.
10- Etik Sözleşme.
8- SOSYAL GÜVENLİK VE MALİ HÜKÜMLER
8.1- İlana uygun olarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi olacaklar ve
istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne
tabi olarak çalışacaklardır.
8.2- Kurumumuzda göreve başlayacak olan sözleşmeli Büro Personeline aylık brüt 1159,25 TL, net
839,76 TL ücret ile ayda brüt 545,14 TL, net 476,67 TL ek ödeme, ayda 60 saat fiilen fazla çalışma
yapılması halinde ise saat ücreti brüt 2,30 TL üzerinden ayda brüt 138,00 TL, net 99,97 TL fazla
çalışma ücreti ödenecektir. Ayrıca İstanbul İlinde görev yapacak sözleşmeli Büro Personeline
yukarıda belirtilen ek ödeme tutarına ilave olarak brüt 163,54 TL, net 143,00 TL ilave ek ödeme
ödenmektedir. (Aylık brüt ücret tutarı ile fazla çalışma brüt tutarından sigorta ve sağlık primi ile
gelir ve damga vergisi, ek ödeme brüt tutarından ise sigorta ve sağlık primi ile damga vergisi
kesilmektedir.)
Başvuru yapmak için tıklayınız: http://internetd1.sgk.gov.tr/iksozalim

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorum yazmadan önce:
-Size hitap edebilmeleri için isim ya da rumuz belirtiniz.
-Kişisel sorularınızda okumakta olduğunuz ya da bitirdiğiniz okul/bölüm bilgilerini belirtiniz.
-Kişisel sorularınıza verilecek yanıtlar gecikebilir.
-Lütfen açık bir dille küçük harfle yazınız ve KPSS'yle ilgili yorum bırakınız.
-Yukarıdaki şartlara uygun olan yorumunuz incelendikten sonra yayınlanacaktır.