20 Mayıs 2010 Perşembe

HALKBANKASI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

3 TEMMU TARİHİNDE YAPILACAK OLAN SINAVA
17 MAYIS 4 HAZİRAN TAİHLERİ ARASINDA BAŞVURABİLİRSİNİZ.

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI
İİBF, SBF, Mühendislik Fakülteleri, Hukuk Fakülteleri vb. mezunları arasından Bilgi
Teknolojileri Denetimi ve Yerinden Denetim alanlarında görevlendirilmek üzere Müfettiş
Yardımcıları alınacaktır.
Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda açıklanmıştır.
Sınava Katılma Koşulları
Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere,
ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz
kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara
fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü
bulunmamak,
d) 01.01.1980 ve sonrası doğumlu olmak,
e) Üniversitelerin öğrenim süresi en az 4 yıl olan; Ekonomi (İktisat), İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri,
İstatistik, Aktüerya, Bankacılık, Finans, Risk Yönetimi ve Muhasebe, bankacılık mesleği ile
ilgili diğer Bölümlerinden, Hukuk Fakültelerinden veya Mühendislik Fakültelerinin Endüstri
Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği ve Finans Mühendisliği
bölümlerinden veya bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki
eşitlerinden mezun olmak ya da sözlü sınav sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz
etmek koşuluyla son sınıf öğrencisi olmak,
En az 4 yıl süreyle eğitim veren üniversite veya fakültelerin Mühendislik bölümlerinden veya
bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki eşitlerinden mezun
olup, İşletme ya da Ekonomi dallarında yüksek lisans derecesi almış olmak,
f) Bilgi sistemleri güvenliği ve denetiminde görevlendirilecek Müfettiş Yardımcıları için
düzenlenecek sınava katılacak adaylarda, üniversitelerin öğrenim süresi en az 4 yıl olan,
Bilgisayar, Bilişim Sistemleri, Elektronik, Elektrik Elektronik, Sistem ve Kontrol, Yazılım
Mühendisliği gibi bilgisayar donanımı ve yazılımı ile ilgili bölümlerinden veya bunların
yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki eşitlerinden mezun olmak ya
da sözlü sınav sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıf
öğrencisi olmak,
2
g) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, vücut veya akıl hastalığı ya da vücut
sakatlığı gibi özrü bulunmamak, sağlık durumunun, Türkiye'nin her yerinde görev ve seyahat
yapmaya elverişli olduğunu tam teşekküllü resmi bir sağlık kurumundan alınacak raporla
belgelemek (Sağlık kurulu raporu giriş sınavını kazandıktan sonra verilebilir.),
h) Başka bir kuruma karşı zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmamak,
ı) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya sınav tarihinde erteletmiş olmak,
i) Yapılacak inceleme ve araştırma sonucunda; sicil, tutum ve davranışları ile özgeçmişleri
bakımından Müfettişliğe uygun bulunmak,
j) Türkiye Halk Bankası A.Ş. Müfettiş Yardımcılığı Giriş Yazılı Sınavına daha önce bir
defadan fazla girmemiş olmak, gerekmektedir.
k) Türkiye Halk Bankası A.Ş. Müfettiş Yardımcılığı Sözlü Sınavına daha önce katılmamış
olmak,
Adayların, sınava katılabilmek için gerekli şartlara sahip oldukları, yazılı sınav öncesi kendi
beyanları dikkate alınarak değerlendirilecektir. Gerekli belgeler, yazılı sınavı kazanan
adaylardan sözlü sınav öncesi talep edilecektir.
Başvuru Şekli ve Süresi
03 Temmuz 2010 Cumartesi günü yapılacak olan Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına
başvuran adaylardan katkı bedeli olarak 50.-TL(Adaylardan talep edilen sınav ücretleri sınav
hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla Banka tarafından Anadolu Üniversitesi'ne
gönderilmektedir) sınav ücreti tahsil edilecektir. Sınav ücreti 17.05.2010 Pazartesi günü saat
10:00’dan 04.06.2010 Cuma günü saat 17:00’ye kadar Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Şubelerinden, adayın TC Kimlik Numarası, Adı ve Soyadı, ev ve cep telefonu ile adres
bilgileri verilerek yatırılacaktır. EFT ve PTT kanalıyla yapılan ödemeler kabul
edilmeyecektir.
Sınav başvuruları Bankamız internet sayfasından da (www.halkbank.com.tr) erişilebilen
http://halkbank.anadolu.edu.tr adresinden yapılacaktır. “Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı
Bilgi ve Başvuru Formu” aday tarafından noksansız olarak doldurulacak ve çıktısı alınacak
forma adayın son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı yapıştırılacaktır. Fotoğrafı
bulunmayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.
Sınav başvuruları sadece internet aracılığıyla kabul edilecek olup şahsen veya posta ile
yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar dekont ile fotoğraflı başvuru formunu en
geç 11.06.2010 tarihinde Anadolu Üniversitesi BAUM Sınav Hizmetleri Yunus Emre
kampusü 26470 Eskişehir adresinde olacak şekilde gönderecektir.
Başvuru koşullarını taşımadığı halde sınav ücretini yatıran adaylar ile başvuruları geçerli
olduğu halde sınava girmeyen veya birden fazla sınav ücreti yatıran adayların yatırdıkları
ücret iade edilmeyecektir. Sınav ücretini yatırıp internet üzerinden başvuru formunu
doldurmayan adayların ise yatırdıkları sınav ücretleri iade edilebilecektir.
3
Yazılı Sınav
Yazılı sınav, Anadolu Üniversitesi tarafından 03.07.2010 tarihinde ANKARA ve İSTANBUL
olmak üzere iki merkezde gerçekleştirilecektir. Başvurusu kabul edilen adaylar sınav yeri ve
saatini bildiren “Sınav Giriş Belgesi”ni; 28 Haziran 2010 tarihinden itibaren Anadolu
Üniversitesi’nin http://halkbank.anadolu.edu.tr adresinden T.C. Kimlik numaralarını girerek
alabileceklerdir. Sınav Giriş Belgesi posta ile gönderilmeyecektir.
Adaylar sınava girebilmek için http://halkbank.anadolu.edu.tr adresinden alacakları “Sınav
Giriş Belgesi” ile birlikte resimli nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport ibraz etmek
zorundadırlar.
Müfettiş Yardımcılığı Sınav Şekli ve Konuları
3 farklı alanda Müfettiş Yardımcıları alınacak olup, sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki
aşamadan oluşacaktır.
Sınav Tarihi : 03 Temmuz 2010, CUMARTESİ
SınavMerkezleri : ANKARA, İSTANBUL
Oturum Sayısı : 2
Sınav Süresi : Her oturum 150 dakika
Soru Sayısı : 240
Yabancı Dil : İNGİLİZCE, ALMANCA, FRANSIZCA,
Konular : Genel Kültür-Genel Yetenek, Yabancı Dil, Alan Bilgisi
Yazılı sınav Genel Kültür-Genel Yetenek, Yabancı Dil ve Alan Bilgisi bölümlerinden
oluşacaktır.
09:30 – 12:00 1. OTURUM 150 DAKİKA
Genel Yetenek
Genel Kültür 60 SORU
Yabancı Dil 60 SORU
14:30 – 17:00 2. OTURUM 150 DAKİKA
Alan Bilgisi 120 SORU
1- Genel Yetenek-Genel Kültür Testi:
Sayısal, mantıksal ve sözel muhakeme (akıl yürütme) ile Vatandaşlık Bilgisi, Güncel-
Toplumsal, Sosyo-Ekonomik ve Kültürel konuları içeren sorulardan oluşacaktır.
2- Yabancı Dil Testi:
Almanca, Fransızca ve İngilizce dillerinden biri tercih edilecektir.
4
3- Alan Bilgisi Testi:
a) Hukuk, İşletme, Ekonomi, İstatistik, Uluslararası İlişkiler vb. Bölümlerden
Mezun Olan Adaylar İçin;
Hukuk (Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, İcra ve İflas Kanunu, İş
Kanunu, Bankacılık Kanunu, Türk Ceza Kanunu), Ekonomi (Mikro - Makro İktisat,
Uluslararası İktisat, Para-Banka-Kredi, Genel Ekonomi), Muhasebe (Genel Muhasebe,
Bilanço Analizi, Mali Analiz), Maliye (Türk Vergi Sistemi, Maliye Politikası, Finansman
Politikası ve Yönetimi), Ticari Aritmetik konularından oluşacaktır.
b) Bilgisayar, Elektronik, Yazılım Mühendisliği vb. Bölümlerden Mezun Olan
Adaylar İçin;
Programlama Dillerinde Genel Kavramlar, Yapısal Programlama, Nesneye Yönelik
Programlama, Veri Yapıları ve Algoritmalar, Yazılım Mühendisliği, Matematik ve
Mühendislik Uygulamaları, İnternet ve Bilgi Güvenliği, Veri Tabanı Yönetimi, Bilgisayar
Ağları, Mikro İşlemciler- Mikro Denetleyiciler, Sayısal Mantık Tasarımı, Bilgisayar
Mimarisi, Olasılık Hesapları, Web Teknolojileri Ve Uygulamaları, Programlanabilir
Mantıksal Elemanlar konularından oluşacaktır.
Değerlendirme; doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate
alınmayacaktır. Sınava giren adayların Genel Yetenek – Genel Kültür Testi, Yabancı Dil Testi
ve Alan Bilgisi Testlerinin her birinden en az %50 başarı göstermesi gerekmektedir.
3 farklı alanda Müfettiş Yardımcıları alınacak olup, tercih edilen alana ilişkin belirlenen
ağırlıklar aşağıda gösterilmiştir.
Genel Kültür-Yetenek ve Yabancı Dil
Tüm Alanlar Genel Kültür – Yetenek
% 25
Yabancı Dil
% 30
Tercih Edilen
Alan (*)
Alan Bilgisi
Hukuk Hukuk
% 30
Ekonomi
% 5
Muhasebe
% 5
Maliye
% 5
İşletme, Ekonomi,
Maliye vb.
Hukuk
% 15
Ekonomi
% 15
Muhasebe
% 10
Maliye
% 5
Bilgisayar,
Elektronik vb
Mühendislikleri
Bilgi Teknolojileri
% 45
(*) Hukuk, İşletme, Ekonomi, Maliye vb. alanlara ilişkin yöneltilecek sorular aynı olup,
mezun olunan programa göre alan tercihi yapılacaktır.
Değerlendirme sonunda ağırlıklı standart puanı 60 ve daha yüksek olan adaylardan en yüksek
puanlı adaydan başlamak üzere;
5
Ekonomi, İşletme, Maliye vb. Programlardan mezun olan adaylardan ilk 120, Hukuk
programlarından mezun olan adaylardan ilk 20 ve Bilgisayar, Elektronik ve Bilişim
Sistemleri Mühendisliği programlarından mezun olan adaylardan ilk 20 aday bu
sınavda başarılı sayılacaktır. 20. ve 120. adayla aynı ağırlıklı standart puanı alan diğer
adaylar da bu sınavda başarılı sayılacak ve sözlü sınava çağrılacaktır. Bankanın,
belirtilen sayılarda, belirtilen sınav konularında, soru sayılarında ve sınav yerlerinde
değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Yazılı sınavı kazanan adayların listesi Bankamız web sitesinde (www.halkbank.com.tr)
yayınlanacak, ayrıca kazanan adaylar, tarih, saat ve adres belirten bir mektup ile sözlü sınava
çağrılacaktır. Adayların yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, web sitemizde yayınlandığı
tarihten itibaren en geç 10 gün içerisinde Bankamız Teftiş Kurulu Başkanlığına yazılı olarak
yapmaları gerekmektedir. Bu süreden sonra veya sözlü olarak yapılan itirazlar dikkate
alınmayacaktır.
Sınavla İlgili Bilgi Edinme
Sınavla ilgili olarak, Teftiş Kurulu Başkanlığından bizzat veya aşağıda belirtilen telefonlar ya
da elektronik posta aracılığı ile bilgi alınabileceği gibi, başvuru formu ve sınavla ilgili tüm
bilgilere Bankamızın Web sitesinden ulaşılacaktır.
ANKARA : (312) 289 27 29
İSTANBUL : (212) 370 79 32
Web : www.halkbank.com.tr
E-posta : teftissinavi@halkbank.com.tr
Adres : TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI Söğütözü Mahallesi 2. Cad. No: 63,Kat: 23
06520 Söğütözü / ANKARA
HALKBANK’I ve TEFTİŞ KURULU’NU TANIYALIM
Esnaf-sanatkar ve küçük meslek sahibine kredi verme amacıyla, 1933 yılında çıkarılan 2284
sayılı Halk Bankası ve Halk Sandıkları Kanunu ile kuruluşu resmiyet kazanan Bankamız 1938
yılından bu yana süre gelen 72 yıllık süreçte gelişmeye ve büyümeye devam etmiştir.
Sermayesinin % 75’i Hazine’ye ait olan Bankamızın yaklaşık % 25’lik bölümü Mayıs
2007’de Halka Arz edilmiş olup, hisse senetleri İMKB’de işlem görmektedir.
Bankamızın Genel Müdürlüğü Ankara’dadır. Türkiye genelinde Genel Müdürlüğe bağlı 20
Bölge Koordinatörlüğü bulunmaktadır.
Halkbank 645 yurt içi şubesi, 3 yurtdışı şubesi, 1 yurtdışı temsilcilik, Almanya’da 3 finans
hizmet şubesi, 14 özel işlem merkezi, 21 uydu şube, 3 serbest bölge şubesi, 2 şanj ofisi, 12
nakit yönetim merkezi ve 12.988 personelinin yanı sıra 31.03.2010 tarihi itibari ile 63.459
Milyon TL aktif büyüklüğü, 46.840 Milyon TL toplam mevduatı, 34.912 Milyon TL toplam
kredileri, 515 Milyon TL net karı ve diğer iştirakleri ile Türk bankacılık sisteminin temel
taşıdır.
6
Türkiye Halk Bankası, bireysel ve kurumsal mevduat, kredi, kambiyo işlemleri ve diğer
bankacılık hizmetlerini, toplam 704 adet yurtiçi ve yurtdışı şube, özel işlem merkezi, büro,
şanj ofisi, nakit yönetim merkezi, yurt dışı temsilcilik ve finansal hizmet şubelerinin yanı sıra;
internet, telefon, TV, SMS bankacılığı kanalları ile gerçekleştirmektedir. Bankamız ‘’Üreten
Türkiye’ nin Bankası’’ olma yolunda hizmetlerini etkin bir şekilde yerine getirerek,
Ülkemizin lider KOBİ Bankası olmayı ana hedef olarak belirlemiştir.
Teftiş Kurulu, Türkiye Halk Bankası A.Ş. teşkilatı ile Bankanın konsolidasyona tabi
iştiraklerinde Yönetim Kurulu adına teftiş, inceleme ve soruşturma çalışmalarını yürütmek,
Bankanın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuat, plan ve programa uygun olarak
verimli bir şekilde çalışması amacıyla gereken önerilerde bulunmak, Bankanın ilgili yasal
düzenlemelerin yanı sıra kendi politika ve yöntemleriyle uyumlu olarak faaliyet göstermesini,
beklenmedik risklerin en aza indirilmesini, Banka yönetimince benimsenmiş ilkelerin
teşkilatımızda egemen olmasını sağlamakla görevlidir.
Teftiş Kurulu Başkanlığının merkezi Ankara’da bulunmakta olup, üyelerimizin görev
merkezleri, Teftiş Kurulu’nun gereksinimleri dikkate alınarak Ankara, İstanbul ve İzmir
olarak belirlenir.
Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayanlara; bankacılık, teftiş, inceleme ve soruşturma
konuları ve bunların uygulamalarına ilişkin yöntem ve şekilleri hakkında bilgi sahibi
olmalarını sağlamak amacıyla, Teftiş Kurulu Başkanlığınca saptanacak bir süre içinde
kuramsal ve uygulamalı eğitimler verilir.
Bankacılık uygulamalarına yönelik olarak verilen teknik eğitimler ile denetim konularında
verilen mesleki eğitimler sonrasında, kıdemli müfettişlerin refakatinde yetiştirilmelerine
devam olunur.
Yetişme dönemi içerisinde bankacılık ilke ve uygulamalarını, bankacılıkla ilgili iç ve dış
mevzuatı, Teftiş Kurulu çalışma prensipleri ile teftiş, inceleme, soruşturma yöntem ve
teknikleri konusunda olumlu performans gösteren ve yeterli düzeye ulaşan Müfettiş
Yardımcılarına re’sen teftiş yetkisi verilir.
Asgari üç yılın tamamlanması akabinde Teftiş Kurulunca yapılan mesleki yeterlilik sınavında
başarılı olanlar Müfettiş unvanını kazanır.
İdari Göreve Atanma
Müfettiş unvanının kazanılmasının ardından Müfettişlikte en az iki yılını tamamlayanlar,
yetkinlikleri, talepleri ve Bankamızın ihtiyaçları doğrultusunda muhtelif birimlerde Yönetici
olarak idari bir göreve atanabilirler.
Ücretler, Sosyal Hak ve Olanaklar
Bankamız personeli özel hukuk hükümlerine tabi olarak çalışmaktadır. Kurul üyelerine
kıdemlerine göre aldıkları ücretin dışında, yılda 4 brüt ücret tutarında ikramiye ve düzeylerine
göre yabancı dil tazminatı ödenir.
Kurul üyelerinin maaş, ikramiye, yabancı dil tazminatı, iç ve dış gündelikleri ile temsil
ödeneği günün ekonomik koşullarına göre Banka Yönetim Kurulu’nca belirlenir.
7
Grup merkezi dışında görev yapan Kurul üyelerine ödenen dış gündeliğin haricinde, görevli
olunan yerdeki en iyi koşullarda konaklama imkanını sağlayacak şekilde konaklama ücreti
ödenir. Ayrıca Müfettişler görevli bulundukları yerdeki Bankamız misafirhanelerinden
ücretsiz olarak yararlanırlar. Görev ile ilgili uçak, otobüs, özel araç, vb yolculuk giderleri
belirlenen esaslar doğrultusunda Bankaca karşılanır.
Kurul üyelerinin eş ve çocukları ile bakmakla yükümlü oldukları diğer aile fertlerinin sağlık
giderleri Bankaca karşılanmaktadır. Kurul üyelerine grup merkezlerinde olmak üzere
imkanlar ölçüsünde lojman tahsis edilmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorum yazmadan önce:
-Size hitap edebilmeleri için isim ya da rumuz belirtiniz.
-Kişisel sorularınızda okumakta olduğunuz ya da bitirdiğiniz okul/bölüm bilgilerini belirtiniz.
-Kişisel sorularınıza verilecek yanıtlar gecikebilir.
-Lütfen açık bir dille küçük harfle yazınız ve KPSS'yle ilgili yorum bırakınız.
-Yukarıdaki şartlara uygun olan yorumunuz incelendikten sonra yayınlanacaktır.